Ekipajın idarə edilməsi

-Dənizdə və quruda neft və qaz quyularının qazılması.- II lülə ilə köhnə quyuların bərpası- Horizantal  və şaxəli qazma  

Təchizatın idarə edilməsi

Dəniz qazmasında təchizat idarəçiliyi dənizdə qazma əməliyyatları üçün tələb olunan mal və xidmətlərin tədarükünün idarə edilməsi prosesinə aiddir. O, qazma işləri üçün lazım olan bütün növ avadanlıqları və materialların əhatə edir. Qazma əməliyyatlarının səmərəli şəkildə aparılmasını təmin etmək, həmçinin dayanma müddətini minimuma endirmək üçün tədarükün idarə edilməsi vacibdir.

Qazma problemləri və həlli yolları

Çox diqqətlə planlaşdırılmış quyularda belə quyu qazarkən problemlərin olacağı demək olar ki, mümkündür. Məsələn, oxşar qazma təcrübələrinin istifadə olunduğu ərazilərdə əvvəllər belə problemlərin olmadığı yerlərdə quyu problemləri bildirilmiş ola bilər, çünki laylar bircins deyildir. Buna görə də, bir-birinə yaxın olan iki quyu tamamilə fərqli geoloji quruluşa malik ola bilər.Quyuların ümümi dəyə...

Qazma işlərində qəza və mürəkkəbləşmənin qarşısının alınması, metodları və təklifləri

Neft və qazma xətalarının qarşısının alınması təhlükəsizliyin  qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi və neft və qaz əməliyyatlarının səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün çox vacibdir. Neft və qazma xətalarının qarşısını almağın bəzi yolları:1.Risklərin qiymətləndirilməsi.2.Avadanlıqlara müntəzəm texniki qulluq və yoxlama.3.Mütəxəssislərin və texnologiyanın davamlı təkmilləşdirilməsi.