Ekipajın idarə edilməsi

  • -Dənizdə və quruda neft və qaz quyularının qazılması.
  • - II lülə ilə köhnə quyuların bərpası
  • - Horizantal  və şaxəli qazma